Obchodní podmínky

1.

Základní ustanovení

Provozovatel: Dacom Pharma ,s.r.o.
IČO: 36 237 256
DIC: CZ47914963
Telefon: 607 055 572
so sídlom: Svatoborská 365/17 697 01 Kyjov

2.
Objednávka zboží

Každá přijatá objednávka v našem internetovém obchodě je závazná. Objednávku je možné stornovat pomocí emailu dacom@dacom.cz do šesti hodin od obdržení potvrzení o úspěšném objednání. V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět. Od této částky budou odečteny náklady na bankovní poplatky ve výši 8.-Kč (poplatek za přijetí a odeslání platby). Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. V případě zájmu objednání zboží pro Slovenskou republiku navštivte www.dacomslovakia.sk

3.
Zaslaní zboží

Dodací lhůta Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době firmou General parcel nebo Českou poštou (obvykle 1-3 dní). Většinu zboží z nabídky internetového obchodu dodáme kupujícímu již následující pracovní den. Dodávku zboží garantujeme zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství.

V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. U každé objednávky je nutné uvést telefonní číslo. Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Dopravné a platba:
Geis - Česká republika
 • 70 Kč platba převodem/kartou
 • 90 Kč platba dobírkou
Česká Pošta - Česká republika
 • 49 Kč platba převodem/kartou
 • 69 Kč platba dobírkou
Bankoví spojení:

 • Číslo účtu pro platbu v ČR: 2400711345/2010
 • Konstantní symbol: 308
 • Bankovni ustav: Fio banka, a.s.
Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4.

Záruční podmínky a reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním
Postup při reklamaci:
 • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 • zboží zašlete jako doporučený balík nebo cenný balík (pojištěný na hodnotu vraceného zboží) - ne na dobírku!
 • Adresa doručení reklamace: 
  DACOM Pharma s.r.o.
  Za trafostanicí 371 696 13 Šardice
 • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinna poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících mu z vadného plnění si uplatňuje, je Prodávající nebo jím pověřený pracovník nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vybavit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). Právo dodavatele na odstoupení Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

6.

Řešení mimosoudních stížností

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.

7.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.

Ochrana osobních dat

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu www.dacom.cz.

9.

Závěřečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dacom.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Menu

Nastavení